Country profiles

Print

 

icon Algeria [513.44 kB]

icon Angola [527.93 kB]
icon Liberia [521.77 kB]
icon Benin [605.82 kB]
icon Madagascar [544.81 kB]
icon Botswana [494.82 kB]
icon Malawi [511.7 kB]
icon Burkina Faso [598.68 kB]
icon Mali [536.46 kB]
icon Burundi [588.25 kB]
icon Mauritania [514.88 kB]
icon Cameroon [559.44 kB]
icon Mauritius [351.14 kB]
icon Cape Verde [389.65 kB]
icon Mozambique [596.72 kB]
icon Central African Republic [523.95 kB]
icon Namibia [534.92 kB]
icon Chad [441.25 kB]icon Niger [498.1 kB]
icon Comoros [368.06 kB]
icon Nigeria [570.91 kB]
icon Congo [479.74 kB]icon Rwanda [588.51 kB]
icon Cote d'Ivoire [552.47 kB]icon Sao Tome & Principe [359.92 kB]
icon Dem. Rep. of Congo [611.27 kB]icon Senegal [484.96 kB]
icon Equatorial Guinea [494.71 kB]icon Seychelles [315.96 kB]
icon Eritrea [569.37 kB]icon Sierra Leone [522.01 kB]
icon Ethiopia [554.68 kB]icon South Africa [583.03 kB]
icon Gabon [530.86 kB]icon Swaziland [482.62 kB]
icon Gambia [476.32 kB]icon Tanzania [575.97 kB]
icon Ghana [565.05 kB]icon Togo [493.64 kB]
icon Guinea [525.71 kB]icon Uganda [598.69 kB]
icon Guinée-Bissau [506.52 kB]icon Zambia [544.85 kB]
icon Kenya [561.59 kB]icon Zimbabwe [516.2 kB]